Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om bosättningslagen Skr. 2021/22:191

Publicerad

Skrivelsen inne­håller regeringens bedöm­ning och åtgärder med anled­ning av Riks­revisio­nens rapport Bosätt­nings­lagen – har reformen levt upp till inten­tionerna? (RiR 2021:29).

Ladda ner:

Riks­revi­sionen bedömer att inten­tionerna med reformen har uppnåtts och att Migrations­verkets och läns­styrel­sernas arbete i huvud­sak fungerar väl och främjar inten­tionerna.

Regeringen välkom­nar Riks­revisio­nens gransk­ning och konsta­terar att Riks­revisionens analyser tillför värde­full kunskap på området. Regeringen instäm­mer delvis i Riks­revisionens rekom­mendation att regeringen bör möjlig­göra för Migrations­verket att utifrån en bedöm­ning av barnets bästa anvisa kom­muner att ta emot nyan­lända som omfattas av anvis­ning enligt bosätt­nings­lagen, utöver kommun­talen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riks­revisio­nens rapport är slut­behandlad.