Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd Skr. 2023/24:121

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Systemet för återkallelser av uppehållstillstånd (RiR 2023:19).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att systemet för återkallelser inte tillämpas som det var tänkt. En viktig förklaring till bristerna bedöms vara att återkallelser har haft en låg prioritet hos både regeringen och Migrationsverket. Riksrevisionen konstaterar också att det saknas rättsliga förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte mellan myndigheter för uppgifter som skulle kunna leda till återkallelseärenden. Myndigheternas kontroll av giltiga uppehållstillstånd och meddelanden om återkallade uppehållstillstånd uppvisar också brister. Dessutom pekar Riksrevisionen på att brister i delgivningsrutinerna medför att Migrationsverkets beslut om återkallelse inte alltid får avsedd effekt. Riksrevisionen anför att bristerna i regelverk och tillämpning får konsekvenser i form av felaktiga utbetalningar från statliga myndigheter och kommuner.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning som ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet med att se till att uppehålls- och arbetstillstånd samt statusförklaringar återkallas när det finns grund för det och med att förbättra informationsutbytet mellan myndigheterna. Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens rekommendationer men är beredd att vid behov vidta fler åtgärder än de som redan vidtagits. 

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är färdigbehandlad.

Laddar...