Sveriges genomförande av Agenda 2030 Skr. 2021/22:247

Publicerad

I skrivelsen redogörs för regeringens samlade arbete med att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. En bedömning av måluppfyllelsen görs för agendans delmål. För ett antal utvalda områden inom vart och ett av de 17 målen görs också en fördjupad redogörelse. Skrivelsen ger också en överblick över det arbete regeringen bedriver med bäring på samstämmighet mellan politikområden. Ett avsnitt ägnas åt att redogöra för de omfattande konsultationer med civilsamhället som hållits som ett led i arbetet med att ta fram denna skrivelse.

Ladda ner:

Agenda 2030

Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer ska arbeta för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Varje lands regering ansvarar för att genomföra och följa upp Agenda 2030 på global, regional och nationell nivå.