Skrivelse från Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om Sidas val av samarbetspartner och biståndsform

Publicerad

Riksrevisionen har granskat Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes (Sida) val av samarbetspartner och biståndsform.

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Sida inte varit tillräckligt tydlig med vilka vägval och prioriteringar som görs för att operationalisera strategier och för att bidra till att nå strategiernas mål.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa tydligare och mer fokuserade strategier. Därtill rekommenderar Riksrevisionen Sida att säkerställa att den interna styrningen följs så att förändringsteorier framgår i de årliga strategiplanerna och att lärdomar från tidigare insatser tas tillvara.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att den utgör ett viktigt bidrag i det kontinuerliga förbättringsarbetet när det gäller styrning och uppföljning av statliga myndigheters verksamhet.
Regeringen avser att bland annat utgå från Riksrevisionens rekommendationer i sitt arbete med att utveckla inriktning och styrning av det svenska utvecklingssamarbetet.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.