Skrivelse från Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer Skr. 2021/22:144

Publicerad

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har presenterat i rapporten Svenskt bistånd till multilaterala organisationer – regeringens och Sidas arbete (RiR 2021:28).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens och UD:s hantering av kärnstöd, det vill säga stöd som går utan öronmärkning till en multilateral organisations verksamhet, kan utformas mer ändamålsenligt, medan Sidas hantering av det så kallade multi-bi-stödet, det vill säga bilateralt bistånd som kanaliseras genom multilaterala organisationer, i huvudsak är ändamålsenligt utformad.

Riksrevisionen ger ett flertal rekommendationer till regeringen, UD och
Sida avseende kärnstöd och multi-bi-stöd. Regeringen välkomnar
Riksrevisionens granskning och delar i allt väsentligt de övergripande
iakttagelserna. I skrivelsen beskriver regeringen de åtgärder som kommer att vidtas för att stärka regeringens och UD:s hantering av kärnstöd.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.