Skrivelse från Försvarsdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2023/24:26

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de slutsatser och rekommendationer som Riksrevisionen lämnar i rapporten Regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet – både brådskande och viktig (RiR 2023:8).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens arbete inom området inte har varit effektivt utformat. Enligt Riksrevisionen handlar den centrala bristen om avsaknad av strategiska avvägningar och prioriteringar som inriktar informations- och cybersäkerhetsarbetet.

Regeringen välkomnar granskningen och instämmer huvudsakligen i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen kommer mot den bakgrunden att överväga hur den nya nationella informations- och cybersäkerhetsstrategin bör utformas för att hantera de brister som iakttagits.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det nationella cybersäkerhetscentret (NCSC) har tagit lång tid att bygga upp och att ansvarsfördelningen inom NCSC gör verksamheten svår att styra och följa upp. NCSC etablerades i december 2020 av den förra regeringen, men har inte nått den grad av fördjupad samverkan som krävs för att NCSC fullt ut ska nå sitt syfte. Försvarsdepartementet har därför gett en utredare i uppdrag att lämna förslag på hur Försvarets radioanstalt ska tilldelas huvudansvaret för NCSC och se över dess organisation och styrning.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.