Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ohälsoförsäkringen - Trygghet och aktivitet SOU 1997:166

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det finns ett antal krav som bör ställas på en allmän och offentlig ohälsoförsäkring: - Det bör finnas tydligt definierade medicinska kriterier för rätt till ersättning. - Huvudlinjen bör vara att ingen permanent ersättning skall betalas ut förrän möjligheterna till rehabilitering och omställning är uttömda. - Den som trots rehabiliteringsinsatser inte kan arbeta bör få sin långsiktiga ekonomiska och sociala situation tryggad genom en förtidspension som inte förväntas upphöra förrän vid övergången till ålderspension vid 65 års ålder. - Försäkringen bör tillhandahålla både inkomst- och grundtrygghet. Försäkringsskyddet bör ligga på en sådan nivå att kompletterande lösningar får karaktären av utfyllnad. - Det som bör försäkras i en ohälsoförsäkring är den framtida försörjningsförmågan. Här inbegrips att förtidspensionärer bör tillgodoräknas åtminstone viss del av reallönetillväxten bland de förvärvsaktiva. Det ekonomiska skyddet bör också innefatta en tryggad ålderspension till före detta förtidspensionärer. - Försäkringen bör underlätta för förtidspensionärer att leva ett aktivt liv. Den förtidspensionär som trots sjukdom eller funktionshinder vill pröva på arbete, studier eller andra aktiviteter bör uppmuntras att göra detta.