Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Arbetsförhållanden och attityder - professionellas möte med personer med funktionshinder SOU 1998:121

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I den nu aktuella rapporten svarar drygt 1000 nyckelpersoner inom socialtjänsten, försäkringskassan, hälso- och sjukvården och skolan på frågor om hur de upplever sina arbetsförhållanden och om sin allmänna inställning till de funktionshindrade personer som de kommer i kontakt med i sin yrkesutövning. Bakgrunden till rapporten är den kritik om dåligt bemötande som många personer med funktionshinder riktar mot just dessa personalgrupper. Syftet med undersökningen är att bättre kunna förstå vad som kan ligga bakom denna kritik och vad som kan göras för att förbättra situationen.