Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Steriliseringsfrågor i Sverige 1935-1975 - Ekonomisk ersättning SOU 1999:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har i uppdrag att föreslå en ersättning till dem som sterili-serats mot sin vilja eller på någon annans initiativ. Som framgått av tidigare avsnitt byggde 1941 års steriliseringslag formellt sett på frivil-lighet och på att den enskilde själv ansökte om eller skriftligen sam-tyckte till steriliseringen. Av den kartläggning utredningen genomför framgår att över 90 procent av ansökningarna om sterilisering också undertecknats av den enskilde. Det stora flertalet av dem som hittills begärt ersättning har också angett att de själva på något sätt underteck-nat ansökan om sterilisering. Detta förhållande gör att man inte utan vidare utifrån undertecknandet av ansökan om sterilisering kan avgöra om den enskilde steriliserats mot sin vilja.