Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer SOU 1999:52

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Bostadstillägg till pensionärer (BTP) syftar till att göra det möjligt för pensionärer med låga inkomster att ha en bostad av god kvalitet, utan att boendekostnaden minskar möjligheterna att också i övrigt ha en tillfredsställande standard. BTP är genom inkomstprövningen inriktat på dem om har lägre inkomster än flertalet. Den anpassning av regelsystemet som vi föreslår innebär att BTP:s inriktning på att vara en komplettering till den allmänna pensionens grundnivå behålls och i vissa delar förstärks. Vi anser därför att rätten till BTP framdeles bör begränsas till att omfatta enbart personer som varaktigt har sin försörjning från allmän pension. Det innebär i första hand personer med hel ålderspension från 65 år. Även förtidspensionärer med hel eller ¾ pension kan anses höra till denna kategori.