Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Välfärd och skola SOU 2000:39

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Det här kapitlet är skrivet på uppdrag av kommittén Välfärdsbokslut. Uppdraget bestod i att utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv redovisa utvecklingstendenser inom skolsektorn under 1990-talet med tonvikt vid följande problemområden: − olika sociala gruppers strategier för att utnyttja skolväsendet, − sociala och kulturella konsekvenser av skolans decentralisering från stat till kommun, − skolans differentiering; jämförelser mellan utbildningsvägar för resurssvaga grupper (med särskilt beaktande av gymnasieskolans individuella program) och för resursstarka grupper (såsom framväxten av nya elitinriktade skolor och utbildningsvägar), − den ökande vikten av internationalisering och IT-användning i skolan.