Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Informationssäkerhet i Sverige och internationellt - en översikt SOU 2004:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom beslut den 11 juli 2002 (dir. 2002:103) bemyndigade regeringen chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bedöma behovet av signalskydd i samhällsviktig verksamhet samt att lämna förslag till organisatorisk placering, lokalisering, uppgifter, ledning och samordning av signalskyddstjänsten.