Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En BRASkatt? - beskattning av avfall som förbränns SOU 2005:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

BRAS-utredningen har haft till uppgift att utreda hur en skatt på avfall som förbränns kan utformas samt att bedöma lämpligheten av att införa en sådan skatt, i stället för att förorda andra ekonomiska styrmedel. Utredningen har valt lösningen att infoga den fossila delen av avfallet i den befintliga energibeskattningen. Syftet är att fokusera på avfallet som resurs. Avfallets energi kan tas till vara för uppvärmningsändamål och bör då beskattas efter samma grunder som andra fossila bränslen.