Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Lagen om byggfelsförsäkring - en utvärdering SOU 2005:30

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I detta slutbetänkande redovisas utvärderingen och förslag i frågor som rör lagen om byggfelsförsäkring. I delbetänkandet Byggnadsdeklarationer Inomhusmiljö och energianvändning, SOU 2004:78, har överväganden och slutsatser redovisats i fråga om byggnadsdeklarationer och byggnadsregister. I uppdraget ingår också att utvärdera lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring och lämna förslag på de lagändringar som är motiverade samt överväga om tillämpningsområdet för försäkringen bör utvidgas till att omfatta byggnader där människor, speciellt barn och ungdom, vistas ofta eller under längre tid.