Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Regeringens stabsmyndigheter SOU 2005:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om regeringens stabsstöd föreslår i sitt betänkandet bland annat: - Statskontorets uppgifter ska renodlas och omfatta utrednings-, uppföljnings-, och utvärderingsuppdrag initierade av regeringen och Regeringskansliet. - Ekonomistyrningsverket ska utöver nuvarande uppgifter ansvara för samordningen av den statliga internrevisionen. Dessutom ska verket ta över ansvaret för den övergripande statliga inköpssamordningen. - En ny förvaltningspolitisk myndighet ska bildas.