Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Omprövning av medborgarskap SOU 2006:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka i vilken omfattning det kan antas förekomma att beslut om svenskt medborgarskap fattas på felaktiga grunder eller annars på felaktigt sätt. I uppdraget har även ingått att ta ställning till om det bör införas en möjlighet att efter omprövning återkalla felaktiga beslut om svenskt medborgarskap.