Öppna möjligheter med alkolås ID-nummer: SOU 2006:72

Ladda ner:

Rattfylleri är och kommer att fortsätta vara ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem. Nollvisionens mål kan inte nås så länge alkohol förekommer i trafiken. Förbättrad bilsäkerhet och säkrare vägar samt andra åtgärder som vidtas är inte tillräckliga för att komma tillrätta med rattfylleriet. Utredningen ser alkolås främst som ett redskap att skydda medtrafikkanterna från att drabbas av olyckor orsakade av alkoholpåverkade förare. De förare som bäst behöver alkolås kommer inte att frivilligt installera alkolås. Av det skälet behövs en lagreglering. Alkolåsen har hittills i första hand använts som ett redskap i rehabilitering av lagförda rattfyllerister och för kvalitetssäkring av transporter. Utredningen vidgar dock synen på alkolås. Förutom att vara ett instrument för att nå nollvisionen är alkolås ett effektivt redskap i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Alkolås är också en effektiv skanningmetod för att upptäcka riskkonsumenter innan de får sociala problem eller hälsoproblem. Att rehabilitera en alkoholberoende person är mycket dyrt. Forskningen har därför länge sökt efter enkla skanninginstrument som tidigt fångar riskgrupperna. Alkolås är otvetydigt ett sådant instrument. Utredningen gör bedömningen att ett författningsreglerat krav på alkolås bör införas för personbilar, lastbilar, bussar, snöskotrar (terrängskotrar) och lok. När det gäller mopeder men även motorcyklar finns ett behov av alkolås. Innan krav på alkolås ställs för dessa fordon behöver dock alkolåsen - utöver en allmän teknisk utveckling - särskilt anpassas till dessa fordon. Ett krav på alkolås i alla nya personbilar som registreras i Sverige från och med 2012 och i alla lastbilar och bussar som registreras från och med 2010 förutsätter dock ett medgivande i någon form från EU. I princip råder samma förutsättningar för övriga fordon. Med det förbehållet lämnas förslag till författningsändringar. I fråga om lok konstaterar utredningen att det enligt gällande lagstiftning redan finns möjlighet att ställa krav på alkolås i vissa fall. Järnvägsstyrelsen föreslås få i uppdrag att lämna ett förslag som tar hänsyn till pågående harmoniseringsarbete på järnvägstrafikens område inom EU. Utredningen föreslår att regeringen fullföljer den propå som lämnats till EU om samarbete angående alkolås i vägfordon mellan kommissionen och Sverige med en formell ansökan om tillstånd för Sverige att införa nationell lagstiftning om alkolås. I ansökan bör särskilt Sveriges målinriktade arbete med alkolås lyftas fram. De frågor som utredningen speciellt vill lyfta fram sammanfattas i nedanstående tio punkter. Dessa frågor har stor betydelse för Sveriges nationella arbete innan förutsättningar för en generell lagstiftning föreligger. 1. Regeringsuppdrag till Vägverket om kvalitetssäkring av alkolås. 2. Statliga forskningsmedel öronmärks för utveckling av alkolås. 3. Regeringen föreslås bilda en koordineringsgrupp tillsammans med Vägverket och fordonsindustrin med syftet att främja arbetet med alkolås – särskilt på ett internationellt plan. 4. Alla som gjort sig skyldiga till rattfylleri får krav på att endast köra fordon med alkolås som villkor för fortsatt körkortsinnehav. 5. Rikspolisstyrelsen får i regleringsbrev alkoholutandningsprov som prioriterad uppgift. 6. Statens fordon förses med alkolås. 7. Alkolås i förmånsbilar ska medföra ett sänkt förmånsvärde och därmed lägre beskattning från och med 2009. 8. Det ekonomiska ansvaret för trafikolyckor överförs till trafikförsäkringen där alkolås kan vara ett kriterium för en sänkning av försäkringspremierna. 9. Alkolås ett villkor i allt fler upphandlingar av transporter. 10. 6 av 7 riksdagspartier verkar för att alkolås ska vara obligatoriskt i nya fordon.