Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Summa summarum - en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare? SOU 2007:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att utforma ett från polis- och åklagarväsendena fristående organ för internutredningar och analysera för- och nackdelar med att inrätta ett sådant organ. Utredningens uppdrag omfattar också att lämna förslag på ett obligatoriskt utredningsförfarande vid dödsfall och allvarliga personskador i samband med polisingripande men där det inte finns misstanke om brott. De negativa konsekvenser en utbrytning av internutredningsverksamheten från polisen och åklagarväsendet för med sig väger enligt utredningens uppfattning tyngre än den fördel som inrättandet av en särskild utredningsmyndighet kan medföra i form av ett ökat förtroende från allmänheten. Internutredningsverksamheten vid polisen kan emellertid, utan att en ny myndighet inrättas, på ett tydligare sätt än i dag skiljas från den övriga polisverksamheten genom att samlas i en organisation inom Rikspolisstyrelsen. I betänkandet skriver utredningen också att även om det inte finns någon misstanke om brott ska en utredning alltid genomföras om en person har avlidit eller skadats allvarligt antingen under vistelse i en polisarrest eller genom något som bl.a. en anställd inom polis- eller åklagarväsendet påstås ha gjort i tjänsten. Utredningen ska klargöra omständigheterna vid händelsen och ge underlag för beslut om förundersökning ska inledas.