Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Svenskan i världen. Betänkande av Utredningen om svenskundervisningen i utlandet (SOU 2007:9) 2007:9

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att - med utgångspunkt i ett brett Sverigefrämjandeperspektiv - se över det statliga stödet till svensk-undervisning i utlandet på högskolenivå. Svenskundervisning bedrivs i dag vid cirka 200 universitet och högskolor i över 40 länder. Bortsett från Finland, där ju svenskan är ett av de officiella språken, finns det största antalet institutioner med svenskundervisning i Tyskland och USA med 25-30 institutioner vardera. Det intresse för språket och landet som detta är uttryck för måste Sverige ta vara på. Att stödja svenskundervisning för människor i andra länder är en väg att främja svenska intressen. En förutsättning är dock att det i respektive lands utbildnings-system finns en grund för svenska insatser. För Sveriges förbindelser med andra länder är det viktigt att det i dessa länder finns personer som förstår eller behärskar svenska. Det finns också ett mera allmänkulturellt skäl för att stödja svenskundervisning: Att synliggöra svenska språket och stärka dess ställning i andra länder bidrar till förståelse för de värden, traditioner och sociala mönster som kännetecknar det svenska samhället. Sverige har intresse inte bara av undervisning i själva språket utan även av undervisning som rör det svenska samhället och kulturen. Med svenskundervisning avser vi undervisning både i svenska och om Sverige.