Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen SOU 2007:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En av de frågor som ingår i Grundlagsutredningens uppdrag är om det finns behov av att tydliggöra domstolarnas roll i det konstitutionella systemet. Utredningen ska i det sammanhanget överväga om det bör införas ett nytt särskilt kapitel om domstolarna i regeringsformen. Mot denna bakgrund tillsatte utredningen våren 2006 en expertgrupp bestående av jurister och statsvetare. Gruppens huvudsakliga uppgift var att lämna förslag på hur ett kapitel om domstolarna skulle kunna utformas och vilka slags bestämmelser det bör innehålla. Expertgruppens arbete redovisas i denna rapport.