Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet SOU 2007:78

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Vägverket och Banverket har organiserat sina verksamheter enligt den så kallade beställar-utförarmodellen. Verkens utförarenheter konkurrerar via anbudsförfarande med privata företag om uppdrag från respektive myndighets beställardel. Denna ordning är inte oproblematisk. Det tenderar nämligen att uppstå konkurrensproblem när myndigheter bedriver affärsverksamhet i konkurrens med privata aktörer, till exempel i form korssubventionering av den egna utförarenheten. Regeringen beslutade den 26 april 2007 att tillkalla en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för att ombilda vissa verksamheter vid Vägverket och Banverket till aktiebolagsform samt bedöma lämpligheten i detta. I uppdraget ingick bland annat att: Lämna förslag på vilken eller vilka av de angivna verksamheterna som lämpar sig för bolagisering, föreslå lämplig framtida kapitalstruktur samt eventuellt lämplig finansiering och tidplan för kapitaliseringsprocessen genomföra en omvärldsanalys för den marknad som bolaget eller bolagen kommer att verka på. Analysera marknadskonsekvenser ut ett transport- och regionalutvecklingsperspektiv samt analysera historiskt uppnådda resultat och tillsammans med respektive myndighet ta fram en konsoliderad affärsplan för bolaget eller bolagen redovisa organisatoriska, personalmässiga och ekonomiska konsekvenser av en bolagisering.