Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd SOU 2007:93

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapporten berör frågor om den kommunala självstyrelsen. Hösten 2006 tillsatte Grundlagsutredningen en expertgrupp bestående av jurister och statsvetare under ledning av regeringsrådet Marianne Eliason. Gruppens huvudsakliga uppgift har varit att belysa innebörden av den kommunala självstyrelsen och att ta fram förslag på en förändrad grundlagsreglering. Gruppen har också bl.a. haft till uppgift att överväga alternativa förfaranden för att lösa konflikter mellan den statliga och den kommunala nivån. Expertgruppens arbete redovisas i denna rapport.