Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag SOU 2008:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Integritetsskyddskommittén har haft i uppdrag att kartlägga och analysera skyddet för den personliga integriteten, samt överväga om skyddet i lagstiftningen behöver kompletteras. Kommittén lämnar följande förslag i slutbetänkandet: - Regeringsformen kompletteras med ett nytt stadgande av innebörd att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot intrång som sker i hemlighet eller utan samtycke och som i betydande mån innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. - I brottsbalken införs en bestämmelse om olovlig fotografering, som i princip gör det förbjudet att utan lov fotografera eller filma personer som befinner sig på platser dit allmänheten inte har insyn. - Regeringen bör årligen lämna information till riksdagen om utvecklingen på integritetsskyddsområdet, Datainspektionens roll bör breddas och utvecklas och en nämnd eller ett råd med uppgift att vaka över integritetsskyddet på hela samhällsområdet bör inrättas om utvecklingen ger anledning härtill.