Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Timmar, kapital och teknologi - vad betyder mest? SOU 2008:14

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna bilaga analyserar produktivitetsutvecklingen i olika branscher i det svenska näringslivet och i näringslivet som helhet för åren 1997-2005. Med utgångspunkt från analysen görs framskrivningar av den trendmässiga utvecklingen av produktiviteten och förädlingsvärdet. Bilagan har utarbetats av en projektgrupp vid Konjunkturinstitutet.