Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Föreningsfostran och tävlingsfostran - En utvärdering av statens stöd till idrotten SOU 2008:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Idrottsstödsutredningen har haft tre övergripande uppdrag: - utvärdera om effekterna av statens stöd till idrotten överensstämmer med den statliga idrottspolitikens syften och då särskilt beakta idrottens betydelse för folkhälsan och för demokratin inom idrottens föreningsliv - föreslå en framtida inriktning på statens stöd till idrotten. - föreslå utformning av lämpliga indikatorer för att mäta det statliga stödets effekter Utredaren föreslår bland annat att: - målen för statens stöd till idrotten kompletteras med ett barnperspektiv - idrottsrörelsens nuvarande vinstdelningssystem med AB Svenska Spel ersätts med ett behovsprövat och i förväg fastställt spelbidrag - en bred och förbundsövergripande talangsatsning med syfte att stärka svenska idrotters internationella konkurrenskraft

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)