Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ägande och förvaltning av hyreshus SOU 2008:75

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppgift att se över lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. (förvärvslagen) och bostadsförvaltningslagen. Utredningen har funnit att förvärvslagen lider av svagheter bl.a. när det gäller att hålla mindre lämpliga fastighetsägare borta från marknaden. Lagen saknar enligt utredningen tillräcklig effektivitet och verkan. Utredningen föreslår ett avskaffande av förvärvslagen, och anser att hyresgästernas intressen kan tillvaratas bättre genom förändringar i bostadsförvaltningslagen och har därför övervägt ett antal förändringar i bostadsförvaltningslagen för att på så sätt kunna tillvarata hyresgästernas intressen av en tillräckligt väl förvaltad fastighet. Utredningen föreslår bl.a. att 2 § bostadsförvaltningslagen ändras så att förvaltningsåläggande ska kunna tillgripas redan vid en lägre grad av missförhållanden än vad som är fallet för tvångsförvaltning. Utredningen föreslår också en ny bestämmelse med innebörd att det under en övergångsperiod ska vara lättare att åstadkomma ett beslut om tvångsförvaltning eller förvaltningsåläggande. Upphävandet av förvärvslagen och de föreslagna ändringarna i bostadsförvaltningslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.