Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Styra och ställa - förslag till en effektivare statsförvaltning SOU 2008:118

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Förvaltningskommittén har haft i uppgift att se över den statliga förvaltningens uppgifter och organisation. Översynen, som omfattar alla statliga myndigheter som lyder under regeringen, syftar till att effektivisera statlig förvaltning och verksamhet genom att: - klargöra vad som bör vara det statliga åtagandet i form av myndighetsuppgifter, - skapa goda förutsättningar för regeringens styrning av den statliga verksamheten, - få till stånd en tydligare och mera överskådlig statlig förvaltningsstruktur i olika avseenden samt - öka myndigheternas förmåga att bidra till effektiviseringar och att fullgöra sina uppdrag i ljuset av de krav som EU-medlemskapet ställer. Förvaltningskommittén har tidigare lämnat delbetänkandet Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter (SOU 2007:107).