Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Underlagsrapporter till 2006 års förvaltningskommitté SOU 2008:119

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Förvaltningskommittén har i uppdrag att se över den statliga förvaltningens uppgifter och organisation. Översynen, som ska omfatta alla statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen, syftar till att effektivisera statlig förvaltning och verksamhet genom att: - klargöra vad som bör vara statliga åtaganden i form av myndighetsuppgifter, - skapa goda förutsättningar för regeringens styrning av den statliga verksamheten, - få till stånd en tydligare och mera överskådlig statlig förvaltningsstruktur som förenklar kontakterna för medborgare och företag och underlättar samverkan mellan statliga myndigheter och mellan statlig och kommunal förvaltning, samt - öka myndigheternas förmåga att bidra till effektiviseringar och att fullgöra sina uppdrag i ljuset av de krav som EU-medlemskapet ställer. Som ett led i sina överväganden har kommittén låtit utarbeta underlagsrapporter inom olika områden. I denna volym publiceras tre rapporter. Den första - Differentierad styrning - är författad av professorn i statsvetenskap, tillika ledamot i kommittén, Daniel Tarschys. Den andra - Att organisera det statliga åtagandet - är författad av professorn i förvaltningsrätt, tillika expert i kommittén, Lena Marcusson. Den tredje - Den centrala förvaltningens struktur - är författad av teknologie doktor Per Molander. Författarna ansvarar själva för innehållet i respektive rapport.