Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En nationell cancerstrategi för framtiden SOU 2009:11

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) överlämnades till socialministern den 20 februari 2009. Prognoser visar på en kraftig ökning av antalet personer som lever med cancer. Även om Sverige i dag har jämförelsevis goda behandlingsresultat för flera cancersjukdomar så står vi inför stora utmaningar framöver. Enligt de prognoser som Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen tagit fram för utredningens räkning dubbleras antalet personer som lever med cancer fram till 2030. Detta beror i första hand på en ökad befolkning och allt fler äldre. Till detta kommer att behandlingen av vissa cancersjukdomar har gjort stora framsteg. Utredningen konstaterar att ökningen av antalet personer som insjuknar i cancer kommer att ställa krav på sjukvården i ett framtidsperspektiv. Även om en ökning av antalet cancerfall inte automatiskt innebär en motsvarande ökning av vårdbehoven är det enligt utredningen uppenbart att en långsiktig och målmedveten strategi för att möta utvecklingen är helt nödvändig om cancervården ska kunna behålla och förbättra sina resultat. Utredningen föreslår mot denna bakgrund en långsiktig strategi för att klara en framtida ökning av antalet cancerfall som utgår från att: - Samhället måste öka sina investeringar i prevention; det mest betydelsefulla för att minska sjuklighet och död i cancer - Kunskapsbildning och kunskapsspridning inom cancervård och prevention måste förbättras. - Cancervårdens organisation behöver förbättras - Nationellt samarbete blir alltmer nödvändigt och måste ges fastare former - Cancervården måste möta framtida patienters krav på information och kvalitet i omhändertagandet. - Särskilda insatser behöver göras för att minska skillnader mellan befolkningsgrupper. Förslaget till nationell cancerstrategi förväntas ligga till grund för en överenskommelse mellan huvudmännen för hälso- och sjukvården genom Sveriges kommuner och landsting (SKL) och staten I överenskommelsen ska aktiviteter och uppföljning av insatser och mål stadfästas.
Laddar...