Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Redovisning av kommunal medfinansiering SOU 2009:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att se över hur redovisningen av medfinansiering av statlig infrastruktur ska hanteras hos kommuner och landsting. Uredningen föreslår följande: 1. Bidrag till medfinansiering av statlig infrastruktur får tas upp som tillgångspost i den kommunala balansräkningen. 2. Bidraget ska skrivas av under den medfinansierade tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 3. Enligt övergångsbestämmelser får de nya reglerna tillämpas för medfinansiering som är beslutad efter utgången av år 2006.