Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning SOU 2009:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förenta Nationerna (FN) antog år 2006 en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Till konventionen finns också ett fakultativt (frivilligt) protokoll som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till FN:s internationella kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta. Sverige ratificerade konventionen och tilläggsprotokollet den 15 december 2008. Båda trädde för Sveriges del i kraft den 14 januari 2009.

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige fick i juli 2008 i uppdrag att utreda om Handisam, Diskrimineringsombudsmannen eller något annat samhällsorgan bör anförtros uppgiften att i enlighet med kravet i artikel 33 i konventionen främja, skydda respektive övervaka dess genomförande (dir. 2008:92). I uppdraget ingick också att utreda vad kravet i artikel 33 att främja, skydda respektive övervaka innebär i praktiken.

I detta delbetänkande föreslår delegationen att huvudansvaret för konventionens genomförande bör ligga på Diskrimineringsombudsmannen men att Handisam även fortsättningsvis bör svara för främjandet i de delar som regeringen prioriterar och som i första hand riktar sig till myndigheter, kommuner och landsting.

Delegationen har även i uppdrag att till slutbetänkandet utarbeta förslag på hur det fortsatta stödet till arbetet för full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige ska se ut efter det att delegationen har avslutat sitt arbete (dir. 2006:27). Förslagen i den frågan kan även därför komma att påverka och förändra uppgifterna för de myndigheter som redovisas i detta betänkande.

Laddar...