Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen SOU 2010:69

Ladda ner:

Under vintern 2009/2010 drabbades det svenska järnvägssystemet av stora störningar. Den direkta anledningen var stora nederbördsmängder i form av snö vilket, i kombination med sträng kyla och fukt, resulterade i försenade och inställda tåg. Störningarna pågick under ovanligt lång tid och fick betydande konsekvenser för resenärer och transportköpare. Såväl pendel - som fjärrtrafik och godstrafik i framför allt södra och mellersta Sverige drabbades hårt.

Den 18 mars 2010 tillsatte regeringen en utredning för att utreda den samlade hanteringen av vinterns störningar i järnvägstrafiken och ge förslag till åtgärder för att förbättra beredskapen inom transportsystemet som helhet vid liknande väderrelaterade situationer.

Flera aktörer har efter vintern 2009/2010 identifierat ambitiösa åtgärdsprogram för att förbättra sin beredskap inför liknande händelser. Infrastrukturförvaltaren Trafikverket, stationsförvaltaren Jernhusen samt det största järnvägsföretaget inom persontrafik - SJ - respektive godstrafik - Green Cargo - har delgivit utredningen sina åtgärdsprogram. Dessa återges i bilagor till betänkandet. De åtgärdsförslag utredaren lämnar har utformats efter dialog med berörda aktörer och i syfte att samordna och komplettera deras egna åtgärdsprogram.

Åtgärderna som utredaren föreslår utgår dels från de initiativ som tagits av flera av järnvägens centrala aktörer, dels från egna överväganden. För att de aviserade åtgärderna verkligen ska genomföras föreslås att Trafikverket ges i uppdrag att samlat och årligen till regeringen redovisa järnvägens åtgärdsprogram för vinterberedskapen.

Utredaren anser också att underhållsinsatserna behöver också förstärkas avseende såväl järnvägsinfrastruktur som järnvägsfordon. Infrastrukturen har inte bara stor andel enkelspår och begränsad redundans. Den är också sliten. En indikation på det är att det avhjälpande underhållet har tenderat att öka i förhållande till det förebyggande underhållet. Långsiktigt måste anslagen till järnvägen öka om mål och ambitioner med järnvägssystemet ska kunna förverkligas.

Genom tilläggsdirektiv den 2 september 2010 uppdrogs det åt utredaren att, med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), planera för och genomföra en krisövning med järnvägens aktörer. En sådan är planerad att äga rum den 11 november 2010 och resultatet kommer att avrapporteras senast den 15 november 2010.