Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Förnya taktiken i takt med tekniken – förslag för en ansvarsfull, innovativ och samverkande förvaltning SOU 2022:68

Publicerad

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en kommitté för samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier. Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) lämnar nu sitt slutbetänkande och kommitténs uppdrag är därmed slutfört.

Ladda ner:

Komet har verkat under åren 2019–2022 och arbetat brett med frågor om policyutveckling för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utveckling och spridning av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. Ett ytterligare syfte med arbetet har varit att ge stöd till regeringen att hantera en accelererande teknikutveckling och sektorsöverskridande frågeställningar. Enligt direktivet skulle särskilt vikt läggas på frågor där rådande policyer eller avsaknad av sådana hindrar eller hämmar innovation.

I slutbetänkandet presenterar Komet bland annat följande fyra förslag för en ansvarsfull, innovativ och samverkande förvaltning.

 • En samverkansaccelerator för effektivare samarbete kring tvärsektoriella frågor
 • Stegvis utveckling av kommittéväsendet
 • Ett utvecklingsprogram inom Regeringskansliet för att öka förmågan till innovation, samverkan och helhetssyn  
 • Säkerställa ökad kunskap om ansvarsfull utveckling och införande av ny teknik

Förslagen är inriktade på hur kunskap om och erfarenheter av nya arbetssätt för ökad samverkan och kompetensdelning i samband med policyutveckling, kan byggas upp, testas och stegvis spridas inom hela förvaltningen. Förslagen innebär, enligt Komet, att ett sådant arbete accelereras och förstärks inom kommittéväsendet samt ett antal utpekade myndigheter inklusive Regeringskansliet.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04)

  Beslut vid regeringssammanträde den 7 januari 2021. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska istället slutredovisas senast den 31 december 2022.

 • Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier

  Sverige och världen står inför flera stora samhällsutmaningar, däribland klimat och miljö, hälsa och digital omställning. Den snabba teknikutvecklingen, ofta kallad den fjärde industriella revolutionen, för med sig innovation inom många sektorer som kan bidra till att på resurseffektiva sätt lösa samhällsutmaningar. Samtidigt ökar kraven på en proaktiv policyutveckling eftersom hinder och oklarheter riskerar att hämma utvecklingen. Regeringens ambition är att det i hela Sverige ska finnas mycket goda förutsättningar för utveckling av nya och innovativa lösningar samt nya affärsmodeller. För att höja nyttogörandet och bättre ta tillvara potentialen som digitalisering och innovation för med sig inrättar regeringen en kommitté inriktad på tvärsektoriell policyutveckling.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Förnya taktiken i takt med tekniken

  Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en kommitté för samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier. Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) lämnar nu sitt slutbetänkande och kommitténs uppdrag är därmed slutfört.

 • Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning

  Delbetänkande av Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET). Betänkandet innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling vilken är nödvändig för den antalsberäkning1 som behövs inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning. Syftet med våra överväganden och förslag är att bidra till ökad tydlighet, att underlätta för de aktörer som planerar klinisk forskning och att förstärka rättssäkerheten genom att säkerställa lika villkor i hela landet.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...