Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Kontroller på väg

Publicerad

Uppdraget har varit att lämna förslag som leder till effektivare kontroller och till ett sanktionssystem som får fler inom yrkestrafiken på väg att följa reglerna på området. Det övergripande syftet är att främja brottsbekämpningen och trafiksäkerheten samt åstadkomma en god social situation för förare och en sund konkurrens inom yrkestrafiken på väg.

Ladda ner:

I enlighet med direktivet lämnar vi förslag
inom följande fyra områden.

 • En samlad organisation och åtgärder för en effektiv kontroll av
  yrkestrafiken.
 • Sanktionsväxling inom yrkestrafikområdet.
 • Sållningsprov för narkotika i trafiken, det vill säga ett rutinmässigt
  prov utan krav på misstanke om brott.
 • Trafiksäkerhetskontrollanter som utför nykterhetskontroller.

De första två områdena är avgränsade till yrkestrafiken medan de två
andra omfattar all trafik på väg.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Kontroller på väg

  Uppdraget har varit att lämna förslag som leder till effektivare kontroller och till ett sanktionssystem som får fler inom yrkestrafiken på väg att följa reglerna på området. Det övergripande syftet är att främja brottsbekämpningen och trafiksäkerheten samt åstadkomma en god social situation för förare och en sund konkurrens inom yrkestrafiken på väg.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Fordon ska kunna klampas i fler fall

  I lagrådsremissen föreslås att åtgärder, bl.a. att ett fordon låses fast (klampas), ska få vidtas för att hindra ett fordons fortsatta färd i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgifter i fler fall än i dag.

Proposition