Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En ny upphovsrättslag SOU 2011:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet föreslås en ny upphovsrättslag som ska ersätta den nuvarande lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960 års upphovsrättslag). Förslaget innebär att bestämmelserna i 1960 års upphovsrättslag överförs till den nya upphovsrättslagen, med redaktionella och språkliga förändringar. Det föreslås inte några nya eller ändrade regler i detta betänkande utan endast förändringar i språkligt och redaktionellt hänseende. Förslagen omfattar dock de ändrade eller helt nya bestämmelser som framgår av upphovsrättsutredningens förslag i delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). Vidare förslås att samtliga bestämmelser i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) tas in i den nya upphovsrättslagen.

Förslaget till en ny upphovsrättslag innebär såväl en regelförenkling som en strukturell nyordning som, om detta genomförs, är avsett att underlätta tillämpningen av de upphovsrättsliga bestämmelserna. Förändringarna innebär en fördel för samhället i stort genom att det blir lättare att informera sig om innehållet i och innebörden av bestämmelserna i upphovsrättslagen.

Den nya upphovsrättslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition