Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Ny instansordning för va-målen SOU 2011:53

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Ordföranden för Statens va-nämnd, Stefan Rubensson, fick den 9 december 2010 uppdraget att analysera verksamheten vid Statens va-nämnd och utreda förutsättningarna för att de nya mark- och miljödomstolarna eller annan domstol jämte en eller flera länsstyrelser kan överta nämndens prövning enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Va-nämdsutredningen överlämnade tisdagen den 21 juni sitt betänkande Ny instansordning för va-målen (SOU 2011:53). Betänkandet presenterar förslag på hur de mål som Statens va-nämnd prövar, vid en avveckling av nämnden, skulle kunna föras över till landets länsstyrelser och Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition