Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg SOU 2011:84

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 13 januari 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda konsekvenserna för fiskare och fiskerinäringen av att Sverige ratificerar ILO:s konvention (nr 188) om arbete ombord på fiskefartyg.

Till särskild utredare förordnades den 4 februari 2011 förre sjösäkerhetsdirektören Johan Franson. Utredningen antog namnet WFC-utredningen.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg (2011:84). Uppdraget är härmed slutfört.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

    I denna lagrådsremiss lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra direktiv (EU) 2017/159 av den 19 december 2016 om genomförande av avtalet om genomförande av ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007 som ingicks den 21 maj 2012 mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i Europeiska unionen (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Sammanslutningenför de nationella fiskeriföretagsorganisationerna inom Europeiska unionen (Europêche).

Proposition (1 st)

  • Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

    I denna proposition lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra direktiv (EU) 2017/159 av den 19 december 2016 om genomförande av avtalet om genomförande av ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007 som ingicks den 21 maj 2012 mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i Europeiska unionen (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna inom Europeiska unionen (Europêche).