Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området SOU 2012:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att utreda viss personuppgiftsbehandling inom det arbetsmarknadspolitiska området. I uppdraget har ingått att klargöra vilka regler som bör gälla på området och utreda om det finns behov av särskilda regler för behandling av personuppgifter hos så kallade kompletterande aktörer.

Ett av förslagen i betänkandet är att införa en ny lag om kompletterande aktörer till skydd för enskildas personliga integritet. Arbetsförmedlingen ska kunna lämna ut vissa uppgifter om arbetssökande och arbetsgivare till de kompletterande aktörerna. En lagreglerad och straffsanktionerad tystnadsplikt för kompletterande aktörer föreslås införas.