Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Förändrad hantering av importmoms SOU 2013:1

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Importmomsutredningen överlämnade den 15 januari 2013 betänkandet ” Förändrad hantering av importmoms” till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag på hur hanteringen av mervärdesskatt vid import kan förändras i syfte att uppnå bl.a. förenklingar för företag.

Utredningen föreslår bland annat att om en importör är registrerad till mervärdesskatt i Sverige, ska Skatteverket vara beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import. En importör som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige kommer då att redovisa och betala skatten till Skatteverket i stället för till Tullverket. Om importören har full avdragsrätt för mervärdesskatten innebär detta att importören inte längre behöver göra någon inbetalning av skatten, eftersom den utgående och ingående skatten redovisas i samma redovisningsperiod och tar ut varandra. De importörer som inte är registrerade till mervärdesskatt kommer även i fortsättningen att redovisa och betala mervärdesskatten till Tullverket.

Utredningen föreslår också att ett informationsutbyte mellan Skatteverket och Tullverket byggs upp.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)