Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning SOU 2013:9

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning överlämnade den 30 januari 2013 sitt betänkandet till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av hur erfarenheterna från den finansiella krisen har påverkat synen på Riksbankens balansräkning. I uppdraget ingick bl.a. att utreda hur stor Riksbankens valutareserv bör vara och hur den bör finansieras samt vad som är en lämplig storlek på Riksbankens eget kapital.

Utredningen föreslår bland annat:

  • Riksbanken föreslås få ett kostnadsfritt, förlust och inflationsskyddat kapital på 75 miljarder kronor, varav 30 miljarder i eget kapital.
  • Riksbanken bör få rätt att förstärka sin valutareserv så att dess balansomslutning kan uppgå till 200 miljarder kronor.
  • När Riksbanken har lämnat likviditetsstöd i utländsk valuta bör den få rätt att återställa valutareserven genom upplåning via Riksgäldskontoret.
  • Riksbankens finansiella oberoende stärks.
  • Kostnaderna för den upplånade delen av valutareserven bör bäras av bankerna genom avgifter.
  • Valutarisken som följer med valutareserven bör elimineras genom att flyttas till Riksgäldskontoret.

Utredningens förslag uppskattas ge en samhällsekonomisk vinst på 430 till 645 miljoner kronor per år med förstärkt valutareserv, och 180 till 270 miljoner per år i normala tider. Betänkandet kommer att skickas på remiss och därefter beredas vidare inom Regeringskansliet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition