Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun SOU 2013:13

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen ska enligt regeringens direktiv göra en översyn av det kommunala informationsansvaret för unga som inte har fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning. Utredningen ska också ta ställning till om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun behöver förtydligas när det gäller insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Utredningen ska vid behov föreslå författningsändringar och om det anses motiverat även lämna andra förslag om hur arbetet med målgruppen unga som varken arbetar eller studerar kan förbättras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Skrivelse

  • Skr. 2020/21:105 Ungdomspolitisk skrivelse

    Regeringen lämnar i skrivelsen en redovisning av utvecklingen mot det ungdomspolitiska målet att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.