Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I utredningsdirektiven framhålls att det kan finnas rättsliga hinder för registerbaserad forskning. Uppdraget har varit att analysera dessa och att lämna författningsförslag och andra förslag i syfte att:

  • registeransvariga myndigheter i större utsträckning ska kunna lämna ut uppgifter för forskningsändamål med hänsyn tagen till skyddet för den enskildes integritet,
  • sambearbetning av registeruppgifter för forskningsändamål ska underlättas, och
  • göra det möjligt att på ett integritetssäkert sätt samla in personuppgifter till register som förs för särskilda och uttryckligt angivna forskningsändamål samt till longitudinella studier som håller sig inom ramen för sådana ändamål.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)