Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Service i glesbygd SOU 2015:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 23 januari 2014 att tillsätta en utredning om "Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden". En särskild utredare fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell service och viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och utsatta. Utredningen föreslår två olika typer av långsiktiga stöd till försäljningsställen för dagligvaror som ska kunna utgå under vissa villkor. En förutsättning för stöd är att försäljningsställena ligger i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden. Dessa områden är enligt utredningen områden med låg och mycket låg tillgänglighet till tätorter, direkt till sådana områden angränsande glesbygd och avlägset belägna skärgårdsområden utan fast landförbindelse. De nya stöden ska ge goda förutsättningar för bibehållande och nyetablering av samordnade servicelösningar.

Uppdraget slutredovisades den 31 mars 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition