Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet SOU 2015:56

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om mått på livskvalitet överlämnade den 8 juni 2015 sitt betänkande " Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet " till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera samt föreslå mått på utvecklingen av livskvaliteten i det svenska samhället. Måtten ska användas som komplement till traditionella välfärdsmått, som t.ex. BNP per capita, för att på ett bredare sätt kunna följa utvecklingen av livskvalitet, genom att bl.a. ekonomiska, sociala, miljömässiga och subjektiva perspektiv beaktas. Utredningen ska föreslå hur befintliga och eventuella nya mått på livskvalitet kan sammanställas för att belysa och mäta utvecklingen av livskvalitet i Sverige.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition