Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ny paketreselag SOU 2016:56

Publicerad

Ladda ner:

Paketreseutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att dels analysera det nya direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang och lämna förslag på hur direktivet ska genomföras i svensk rätt, dels att analysera dagens system för att ställa resegarantier och överväga vilka ändringar som kan behövas med anledning av de problem som framkommer vid analysen. Den första delen av uppdraget redovisas i detta delbetänkande. Den andra delen av uppdraget redovisas i slutbetänkandet som ska överlämnas senast den 30 november 2016.

I delbetänkandet redovisar utredningen den delen av utredningens uppdrag som har bestått i att analysera det nya direktivet och lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt. Utredningen har övervägt om direktivets bestämmelser om informationsansvar, ansvar för fullgörandet av paketreseavtalet m.m. bör genomföras i befintlig lagstiftning, genom ändringar i lagen (1992:1672) om paketresor. Utredningen har dock inte funnit en sådan lösning lämplig utan har i stället föreslagit en ny paketreselag. Den lag utredningen föreslår riktar sig till arrangörer av paketresor och till näringsidkare som underlättar s.k. kopplade researrangemang. Lagen innehåller regler om bl.a. innehållet i paketreseavtal, villkor för ändringar i avtalet och ansvar för fullgörande av paketresan. Lagen föreslås också innehålla regler om information till resenären, både vid paketresor och kopplade researrangemang.

I delbetänkandet föreslås också att direktivets bestämmelser om insolvensskydd genomförs genom ändringar i den befintliga resegarantilagen (1972:204). Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för lagen begränsas till paketresor och kopplade researrangemang. Dessutom föreslår utredningen att resegarantin ska kunna tas i anspråk endast vid insolvens. Utredningen föreslår också att den nuvarande straffrättsliga sanktionen byts ut mot en administrativ sanktionsavgift. Utredningens analys av det befintliga systemet för att ställa resegaranti och förslag på åtgärder för att förbättra detta kommer redovisas i utredningens slutbetänkande som ska redovisas senast den 30 november 2016.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...