Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ny resegarantilag SOU 2016:84

Publicerad

Ladda ner:

Paketreseutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande "Ny resegarantilag" till regeringen. Utredningens uppdrag har bestått av två delar, dels att analysera direktivet och föreslå hur det ska genomföras i svensk rätt, dels att analysera dagens system för att ställa resegaranti och ge förslag på hur detta kan förbättras.

Den första delen av uppdraget har redovisats i utredningens delbetänkande, "Ny paketreselag", SOU 2016:56. I detta slutbetänkande redovisas utredningens analys av dagens system för att ställa resegaranti och förslag på hur detta kan förbättras. I denna del av uppdraget ingår bl.a. att bedöma om det är ändamålsenligt att utbetalningar av resegarantier prövas av en särskild nämnd och, om så är fallet, föreslå de eventuella ändringar som kan behövas när det gäller Resegarantinämndens prövning av ärenden.

Utredningen föreslår en lagstiftning som gör det möjligt att tillhandahålla insolvensskydd i olika former. Benämningen resegaranti används som ett samlat begrepp för samtliga dessa former av insolvensskydd. De bestämmelser som reglerar detta föreslås genomföras genom en ny resegarantilag som ersätter den nu gällande resegarantilagen som samtidigt upphävs.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd

    Regeringen lämnar förslag för att stärka skyddet för resenärer och främja en välfungerande resemarknad.

  • Ny resegarantilag

    I propositionen lämnas förslag till en ny lag om resegaranti som syftar till att anpassa svensk rätt till bestämmelserna om skydd vid obestånd i EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.