Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv SOU 2022:42

Publicerad

2021 års grupptalanutredning har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att analysera hur ett nytt EU-direktiv om grupptalan ska genomföras i svensk rätt. De nya reglerna syftar bland annat till att ge konsumenter bättre tillgång till rättslig prövning och därigenom till att bidra till ett högt konsumentskydd och till att den inre marknaden fungerar väl.

Uppdraget

Den 25 november 2020 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (nedan grupptalandirektivet).

De bestämmelser som genomför direktivet ska börja tillämpas den 25 juni 2023. Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till hur direktivet ska genomföras i Sverige.

I uppdraget har ingått att analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet, förklara och tydliggöra bestämmelserna och begreppen i direktivet, redovisa för- och nackdelar med de olika alternativ som finns att genomföra direktivet och föreslå nödvändiga författningsändringar och vid behov andra åtgärder.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

    För att uppnå en hög konsumentskyddsnivå och förbättra konsumenters tillgång till rättslig prövning av överträdelser av konsumentskyddande bestämmelser föreslår regeringen en ny lag om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen.