Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen Dir. 2021:2

Publicerad

En särskild utredare ska analysera hur ett nytt EU-direktiv om grupptalan ska genomföras i svensk rätt. De nya reglerna syftar bland annat till att ge konsumenter bättre tillgång till rättslig prövning och därigenom till att bidra till ett högt konsumentskydd och till att den inre marknaden fungerar väl.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet om grupptalan, och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

    För att uppnå en hög konsumentskyddsnivå och förbättra konsumenters tillgång till rättslig prövning av överträdelser av konsumentskyddande bestämmelser föreslår regeringen en ny lag om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen.