Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07) Dir. 2022:14

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 kommitté­direktiven Genom­förande av ett kommande EU-direktiv med regler om han­tering och köp av krediter (dir. 2021:48). Utred­ningen har antagit namnet Utred­ningen om han­tering och köp av vissa krediter. Upp­draget skulle redo­visas senast den 1 september 2022.

Utred­nings­tiden förlängs. Upp­draget ska i stället redo­visas senast den 1 november 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förvärv och förvaltning av vissa kreditavtal

    Regeringen föreslår att det införs ett regelverk för förvärv och förvaltning av så kallade nödlidande kreditavtal, vilket något förenklat är kreditavtal där låntagaren inte klarar av att betala krediten i tid. Förslagen syftar till att stärka regleringen av marknaden för överlåtelser av nödlidande kreditavtal som har ingåtts av ett kreditinstitut och motverka oseriöst agerande. Dessutom ökar skyddet för låntagarna.

Proposition