Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ett förbättrat resegarantisystem SOU 2023:33

Publicerad

Resegarantisystemutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har omfattat att utvärdera det svenska rese-garantisystemet och bedöma om det finns skäl att utvidga skyddet för resenärerna. Om utredningen bedömer att det finns skäl att förändra det nuvarande resegarantisystemet har uppdraget omfattat att lämna förslag på hur systemet bör utformas, finansieras och administreras. Utredningens uppdrag har därutöver omfattat att bedöma om resegarantisystemet bör kunna tas i anspråk för att ge stöd åt paketreseföretag och att bedöma om reguljära flygresor bör omfattas av resegaranti.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett förbättrat resegarantisystem

    En särskild utredare ska se över det svenska resegarantisystemet. Syftet är att utvärdera om det nuvarande systemet fungerar ändamålsenligt, särskilt med hänsyn till hur spridningen av sjukdomen covid-19 påverkat resemarknaden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition